Laika ziņas
Šodien
Skaidrs
Rīgā +19 °C
Skaidrs
Otrdiena, 21. maijs
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

Ministriju ietaupītos 13,29 miljonus eiro pārdala līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Ministriju budžetos ietaupītie 13 291 911 eiro tiks pārdalīti līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, otrdien nolēma valdība.

Valsts budžeta izpildes procesā regulāri tiek sekots līdzi valsts budžeta izdevumu izpildei, lai varētu reaģēt situācijā, kad dažādu iemeslu dēļ ministrijas un citas centrālās valsts iestādes prognozē tām piešķirto budžeta līdzekļu ekonomiju, jo tos nebūs iespējams līdz gada beigām izlietot atbilstoši sākotnēji plānotajam mērķim. Tāpat budžeta izpildes laikā ir pieejama precīzāka informācija par nepieciešamajiem papildu resursiem prioritārajās nozarēs.

Finanšu ministrija (FM) 2023.gada 31.augustā elektroniski nosūtīja ministrijām pieprasījumu līdz šā gada 15.septembrim iesniegt informāciju par 2023.gada budžeta prognozēto neizpildi/ekonomiju izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/apakšprogrammās (pamatfunkcijām).

Ministrijas iesniedza pieprasīto informāciju, kur lielākā daļa no ministrijām sniedza priekšlikumus par ekonomijas iespējamo izmantošanu citiem mērķiem. Vienlaikus FM norāda, ka Zemkopības ministrija informēja, ka ekonomija netiek plānota un Klimata un enerģētikas ministrija informāciju neiesniedza. Priekšlikumu par ekonomijas iespējamo izmantošanu citiem mērķiem iesniedza arī Saeima un Valsts kanceleja.

Saskaņā ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sniegto informāciju atsevišķās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās izveidojusies līdzekļu ekonomija 13 291 911 eiro apmērā, kuru iespējams pārdalīt uz gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Saskaņā ar Saeimas Prezidija 2023.gada 27.novembra lēmumu budžeta programmā "Saeimas darbības nodrošināšana" ir paredzēts samazinājums 2,88 miljonu eiro apmērā.

Valsts kanceleja ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 500 000 eiro apmērā programmā "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" prioritārajam pasākumam "Valdības centra stiprināšana".

Aizsardzības ministrija (AM) ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 3 351 474 eiro apmērā, tostarp apakšprogrammā "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" 1 504 338 eiro apmērā prioritārajam pasākumam "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" sakarā ar to, ka netiks apgūts viss pasākumam plānotais finansējums, jo pieņemts lēmums pārstāvjiem palielināt finansējumu pakāpeniski.

Tāpat AM ekonomija būs apakšprogrammā "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" 1 362 780 eiro apmērā, tai skaitā līdzekļu ekonomija prioritārajam pasākumam "Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana" sakarā ar to, ka netiks apgūts viss pasākumam plānotais finansējums, jo pieņemts lēmums pārstāvjiem palielināt finansējumu pakāpeniski, 862 780 eiro apmērā un informātikas tehnoloģijām iepirkuma procesu kavēšanās dēļ 500 000 eiro apmērā.

Programmā "Valsts aizsardzības politikas realizācija" AM radusies ekonomija 478 856 eiro apmērā sabiedriski publiskajiem pasākumiem, atsevišķiem iepirkumiem, daļai komandējumu, kuru realizāciju ietekmēja vadības un valdības maiņa, kas arī attiecīgi ieviesa publisko pasākumu un aktivitāšu plāna izmaiņas, kā arī atsevišķi iepirkumi noslēdzās bez rezultāta, jo uzņēmēju gala finanšu piedāvājums pārsniedza iepirkumam atvēlēto finansējumu.

Savukārt programmā "Nozaru vadība un politikas plānošana" AM ietaupījusi līdzekļus 5500 eiro apmērā, jo netika apmeklēti atsevišķi plānotie kvalifikācijas celšanas kursi un mācību scenārija izmaiņu dēļ nebija nepieciešama daļa finansējuma, kas plānota iekšzemes komandējumiem.

Ārlietu ministrija (ĀM) ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 623 350 eiro apmērā, tostarp apakšprogrammā "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 596 150 eiro apmērā. Tai skaitā ir līdzekļu ekonomija prioritārajam pasākumam "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" atlīdzības izdevumiem, tostarp pabalstiem un kompensācijām par dienestu ārvalstīs, pamatojoties uz izmaiņām termiņos, pārcelšanās datumos, ģimenes locekļu uzturēšanās, vakantajām amata vietām 297 000 eiro apmērā, prioritārajam pasākumam "ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana" izdevumos precēm un pakalpojumiem saistībā ar ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā telpu nomas līguma noslēgšanu vēlāk, nekā tika plānots, 281 000 eiro apmērā un saistībā ar datu pārraides pieslēguma punkta ierīkošanas Austrālijā aizkavēšanos 18 150 eiro apmērā.

ĀM apakšprogrammā "Konsulārais nodrošinājums" radies ietaupījums 14 600 eiro apmērā datu pārraides pieslēgumu punktu abonēšanai, jo neparedzētu apstākļu dēļ mācībās varēja piedalīties mazāks personu skaits, bet programmā "Nozaru vadība un politiku plānošana" 12 600 eiro apmērā izdevumos atlīdzībai saistībā ar parlamentārā sekretāra vakanci.

Ekonomikas ministrija norādījusi uz līdzekļu ekonomiju 1 470 659 eiro apmērā apakšprogrammā "Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND" ELWIND projektā, jo, ņemot vērā projekta ieviešanas aktuālo laika grafiku, plānotie ģeoloģijas un ģeotehniskie pētījumi sāksies 2024.gadā pēc Vides pārraudzības valsts biroja sagatavotas ietekmes uz vidi atzinuma saņemšanas.

FM ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 584 629 eiro apmērā, tai skaitā programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 548 934 eiro apmērā. Šī līdzekļu ekonomija radusies Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.gadam paredzētajiem pasākumiem 238 329 eiro apmērā un Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgojumiem saistībā ar likuma "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" ieviešanu 310 605 eiro apmērā.

FM apakšprogrammā "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija" radusies līdzekļu ekonomija 13 875 eiro apmērā prioritārajam pasākumam "Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos", jo pakalpojuma līguma par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbilstības novērtējumu Attīstības sadarbības aģentūras funkcijas veikšanai cena bija zemāka, nekā sākotnēji plānots.

Savukārt programmā "Nozaru vadība un politikas plānošana" FM izveidojusies ekonomija 21 820 eiro apmērā, tai skaitā līdzekļu ekonomija Simtgades loterijas Simtgades stipendiju projektā 10 200 eiro apmērā un maksājumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai 11 620 eiro apmērā.

Iekšlietu ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 804 340 eiro apmērā, tostarp programmā "Valsts drošības dienesta darbība" 785 000 eiro apmērā (informācija klasificēta), kā arī apakšprogrammā "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 19 340 eiro apmērā pasākuma "Vēlēšanu norises nodrošināšana" izdevumos atlīdzībai, jo trīs darbinieki, lai nodrošinātu sagatavošanos 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tika pieņemti darbā no 2023.gada 1.jūlija, bet finansējums atlīdzības izdevumu segšanai tika plānots sešiem mēnešiem un atlīdzību par 2023.gada decembri ir paredzēts izmaksāt 2024.gada janvārī.

Satiksmes ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 208 638 eiro apmērā apakšprogrammā "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei, jo netiks izlietoti elektrovilcienu ražošanas uzraudzības līdzekļi.

Labklājības ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 2 450 952 eiro apmērā, tostarp apakšprogrammā "Valsts sociālie pabalsti" 1 850 909 eiro apmērā izdevumiem sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām, bet apakšprogrammā "Izdienas pensijas" 600 043 eiro apmērā izdevumiem sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām.

Tieslietu ministrija (TM) ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 414 906 eiro apmērā, tostarp apakšprogrammā "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 38 000 eiro prioritārajam pasākumam "Darba vides uzlabošana", jo ir aizkavējies iepirkums pakāpeniska ūdens attīrīšanas iekārtu ieviešana tiesās, bet apakšprogrammā "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" 100 000 eiro apmērā valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai, jo nepiepildās maznodrošināto un trūcīgo personu skaita pieauguma prognozes, kā arī juridiskā palīdzība kriminālprocesos tiek izmantota atsevišķā procesuālajā darbībā, nevis visā kriminālprocesā kopumā - lietas tiek izskatītas ātrāk un efektīvāk, līdz ar to samazinās sniegtās juridiskās palīdzības apjoms vienas lietas ietvaros.

Apakšprogrammā "Tiesu ekspertīžu veikšana" TM izveidojusies līdzekļu ekonomija 9769 eiro apmērā datortehnikas iegādei, jo cena bija zemāka cena, nekā sākotnēji plānots, bet apakšprogrammā "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" līdzekļu ekonomija 61 172 eiro apmērā, tai skaitā līdzekļu ekonomija izdevumos atlīdzībai saistībā ar vakantajām amata vietām 35 000 eiro apmērā un Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra modernizācijai saistībā ar iepirkuma noslēgšanos par zemāku cenu 26 172 eiro apmērā.

Savukārt TM apakšprogrammā "Ieslodzījuma vietas" izveidojusies līdzekļu ekonomija 35 440 eiro apmērā, tai skaitā līdzekļu ekonomija multifunkcionālās iekārtas iegādei 1033 eiro apmērā, veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju iegādei 28 316 eiro apmērā un matraču iegādei 6 091 eiro apmērā.

Apakšprogrammā "Juridisko personu reģistrācija" TM ietaupījusi līdzekļus 149 548 eiro apmērā, tai skaitā līdzekļu ekonomija prioritārajam pasākumam "Uzņēmumu reģistra veiktspēja un informācijas sistēmu pielāgošana", jo netika aizpildītas amata vietas, 121 451 eiro apmērā, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu pielāgojumiem reģistrācijas modulī, datubāzē, datu izplatīšanas servisos un datu apmaiņas servisos ar "Latvijas Vēstnesi" 23 850 eiro apmērā un prioritārajam pasākumam "Digitalizācijas direktīvas ieviešana, tai skaitā integrācijas ar Eiropas Centrālās platformas un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu ikgadējā uzturēšana" 4247 eiro apmērā, jo komercreģistra ierakstu un dokumentu publiskās pieejamība nodrošināta ar mazāku darbietilpību.

Savukārt apakšprogrammā "Maksātnespējas procesa pārvaldība" TM ietaupījusi līdzekļus 5 500 eiro apmērā kancelejas, saimniecības preču iegādēm, inventāra iepirkumiem, inventāra, aparatūras remontu izdevumiem, bet apakšprogrammā "Fizisko personu datu aizsardzība" 15 477 eiro apmērā, ieskaitot līdzekļu ekonomiju ergonomisko darba galdu iegādei 477 eiro apmērā un saistībā ar ikgadējā starptautiskās Datu valsts inspekcijas konferences rīkošanas pārcelšanu uz 2024.gadu 15 000 eiro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 2963 eiro apmērā programmā "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārajam pasākumam "Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana".

Šogad budžeta resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kopumā apropriācija sasniedza 152 439 605 eiro.

Ņemot vērā līdz 2023.gada 28.novembrim pārdalīto finansējumu, pieejamais līdzekļu atlikums ir 42,4 miljoni eiro. Savukārt, ņemot vērā ar FM rīkojumiem un Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem pārdalīto finansējumu, līdzekļu atlikums ir 39,2 miljoni eiro.

Vienlaikus jāņem vērā, ka FM tiek saņemti pieprasījumi saskaņā ar faktiski veiktajiem izdevumiem un aprēķiniem par pagājušo periodu, kā arī ir saņemti jauni pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (atrodas dažādās saskaņošanas stadijās) un ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām saskaņā ar pieņemtajiem konceptuālajiem lēmumiem.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas